گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۳۲


هجران خواهی طریق عشاقانست
وانکو ماهیست جای او عمانست
گه سایه طلب کنند و گاهی خورشید
آن ذره که او سایه نخواهد جانست