گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۳۹


هر درویشی که در شکست خویش است
تا ظن نبری که او خیال اندیش است
آنجا که سراپردهٔ آنخوش کیش است
از کون و مکان و کل عالم پیش است