گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۴۱


هر ذره که در هوا و در کیوانست
بر ما همه گلشن است و هم بستانست
هرچند که زر ز راههای کانست
هر قطره طلسمیست و در او عمانست