گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۴۳


هر ذره و هر خیال چون بیداریست
از شادی و اندهان ما هشیاریست
بیگانه چرا نشد میان خویشان
کز باخبران بی‌خبری بدکاریست