گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۴۴۵


هر روز حجاب بیقراران بیش است
زان درد من از قطرهٔ باران بیش است
آنجا که منم تا که بدانجا که منم
دو کون چه باشد که هزاران بیش است