گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۵۰


هشیار اگر زر و گر زرین است
اسب است ولی بهاش کم از زینست
هر کو به خرابات نشد عنین است
زیرا که خرابات اصول دینست