گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۵۱


هم عابد و هم زاهد و هم خونریز است
خونریزی او خلاصهٔ پرهیز است
خورشید چو با بنده عنایت دارد
عیبی نبود که بنده بیگه خیز است