گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۵۹


اندر سر من نبود جز رای صلاح
اندر شب و روز پاک جویای صلاح
امسال چنانم که نیارم گفتن
یک سال دگر وای مرا وای صلاح