گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۶۳


آنجا بنشین که همنشین مردانند
تا دود کدورت ترا بنشانند
اندیشه مکن به عیب ایشان کایشان
زانبیش که اندیشه کنی میدانند