گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۷۰


آن راحت جان گرد دلم میگردد
گرد دل و جان خجلم میگردد
زین گل چو درخت سر برآرم خندان
کاب حیوان گرد گلم میگردد