گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۷۱


آنرا که به ضاعت قناعت باشد
هرگونه که خورد و خفت و طاعت باشد
زنهار تولا مکن الا به خدای
کاین رغبت خلق نیم ساعت باشد