گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۷۳


آن را که خدای ناف بر عشق برید
او داند ناله‌های عشاق شنید
هر جای که دانه دید زانجا برمید
پرید بدان سوی که مرغی نپرید