گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۷۴


آنرا که ز عشق دوست بیداد رسد
از رحمت و فضل اوش امداد رسد
کوتاهی عمر بین به وصلم دریاب
تا پیش از اجل مرا به فریاد رسد