گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۷۷


آن روز که جان خرقهٔ قالب پوشید
دریای عنایت از کرم میجوشید
سرنای دل از بسکه می لب نوشید
هم بر لب تو مست شد و بخروشید