گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۸۲


آن روز که کار وصل را ساز آید
وین مرغ از این قفس بپرواز آید
از شه چو صفیر ارجعی باز شود
پروازکنان به دست شه بازآید