گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۸۵


آن طرفه جماعتی که جانشان بکشد
وین نادره آب حیوانشان بکشد
گر فاش کنند مردمانشان بکشند
ور عشق نهان کنند آنان بکشند