گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۹۲


آن کس که از آب و گل نگاری دارد
روزی به وصال او قراری دارد
ای نادره آنکه زاب و گل بیرون شد
کو چون تو غریب شهریاری دارد