گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۹۴


آن کس که ز دل دم اناالحق میزد
امروز بر این رسن معلق میزد
وانکس که ز چشم سحر مطلق میزد
بر خود ز غمت هزار گون دق میزد