گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۹۵


آن کس که مرا به صدق اقرار کند
چون لعبتگان مرا به بازار کند
بیزارم از آن کار و نیم بازاری
من بندهٔ آن کسم که انکار کند