گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۹۶


آن کیست که بیرون درون مینگرد
در اهل جنون به صد فسون مینگرد
وز دیده نگر که دیده چون مینگرد
و آن کیست که از دیده برون مینگرد