گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۹۹


آن نزدیکی که دلستان را باشد
من ظن نبرم که نیز جان را باشد
والله نکنم یاد مر او را هرگز
زانروی که یاد غایبان را باشد