گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۰۳


آنها که چو آب صافی و ساده روند
اندر رگ و مغز خلق چون باده روند
من پای کشیدم و دراز افتادم
اندر کشتی دراز افتاده روند