گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۲۲


از عشق تو دریا همه شور انگیزد
در پای تو ابرها درر میریزد
از عشق تو برقی بزمین افتادست
این دود به آسمان از آن میخیزد