گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۲۵


از لطف تو هیچ بنده نومید نشد
مقبول تو جز قبول جاوید نشد
لطفت به کدام ذره پیوست دمی
کان ذره به از هزار خورشید نشد