گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۲۶


از ما بت عیار گریزان باشد
وز یاری ما یار گریزان باشد
او عقل منور است و ما مست وییم
عقل از سر خمار گریزان باشد