گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۳۰


اکنون که رخت جان جهانی بربود
در خانه نشستنت کجا دارد سود
آن روز که مه شدی نمیدانستی
کانگشت نمای عالمی خواهی بود