گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۳۱


امروز خوش است هر که او جان دارد
رو بر کف پای میر خوبان دارد
چون بلبل مست داغ هجران دارد
مسکن شب و روز در گلستان دارد