گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۳۲


امروز ما یار جنون میخواهد
ما مجنون و او افزون می‌خواهد
گر نیست چنین پرده چرا میدرد
رسوا شده او پرده برون میخواهد