گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۳۴


امشب ساقی به مشک می گردان کرد
دل یغما بر دو دست در ایمان کرد
چندان می لعل ریخت تا طوفان کرد
چندانکه وثاق عقل را ویران کرد