گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۳۸


اندر ره فقر دیده نادیده کنند
هرچه آن نه حدیث تست نشنیده کنند
خاک در آن باش که شاهان جهان
خاک قدمش چو سرمه در دیده کنند