گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۴۰


اندیشهٔ هشیار تو هشیار کشد
زارش کشد و بزاری زار کشد
شاهان همه خصم خویش بر دار کشند
زان دولت بیدار تو بیدار کشد