گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۴۴


ای آنکه نخست بر سحر چشم تو زد
وز با نمکی راه نظر چشم تو زد
آنکس که چو توتیاش عزت داری
آمد به طریق شکرم چشم توزد