گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۴۶ای اطلس دعوی ترا معنی برد
فردا به قیامت این عمل خواهی برد
شرمت بادا اگر چنین خواهی زیست
ننگت بادا اگر چنان خواهی مرد