گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۴۸


ای اهل صفا که در جهان گردانید
از بهر بتی چرا چنین حیرانید
آنرا که شما در این جهان جویانید
در خود چو جوئید شما خود آنید