گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۴۹


ای اهل مناجات که در محرابید
منزل دور است یک زمان بشتابید
وی اهل خرابات که در غرقابید
صد قافله بگذشت و شما در خوابید