گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۵۵۱


ای دل اگرت رضای دلبر باید
آن باید کرد و گفت کو فرماید
گر گوید خون گری مگوی از چه سبب
ور گوید جان بده مگو کی شاید