گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۵۴


ای دوست مگو تو بنده‌ای یا آزاد
بنده که خرد برای زشتی و فساد
ای دست برآورده ترا دست که داد
بگزار مراد خویش کاوراست مراد