گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۵۹


ای عشق که جانها اثر جان تواند
ای عشق که نمکها ز نمکدان تواند
ای عشق که زرها همه از کان تواند
پوشیده توئی و جمله عریان تواند