گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۶۱


ای لشکر عشق اگرچه بس جبارید
آن یار به خشم رفته را باز آرید
یک جان نبرید دل اگر سخت کند
یک سر نبرید پای اگر بفشارید