گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۶۶


این سر که در این سینهٔ ما میگردد
از گردش او چرخ دو تا میگردد
نی سر داند ز پای و نی پای از سر
اندر سر و پا بی‌سر و پا میگردد