گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۷۱


این واقعه را سخت بگیری شاید
از کوشش عاجزانه کاری ناید
از رحمت ایزدی کلیدی باید
تا قفل چنین واقعه را بگشاید