گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۷۵


با هرکه دمی عشق تو آمیخته شد
گوئی که بلا بر سر او ریخته شد
منصور ز سر عشق میداد نشان
حلقش به طناب غیرت آویخته شد