گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۷۶


بخشای بر آن بنده که خوابش نبود
بخشای بر آن تشنه که آبش نبود
بخشای که هر کو نکند بخشایش
در پیش خدا هیچ ثوابش نبود