گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۷۹


پرسیدم از آن کسی که برهان داند
کان کیست که او حقیقت جان داند
خوش خوش به جواب گفت کای سودائی
این منطق طیر است سلیمان داند