گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۸۰


پرسید مهم که چشم تو مه را دید
گفتم که بدید و مه ز مه میپرسید
گفتا که ز ماه عید میپرسم من
گفتم که بلی عید همی پرسد عید