گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۸۴


بس درمانها کان مدد درد شود
بس دولتها که روی از آن زرد شود
خوف حق آن بود کز آن گرم شوی
خوف آن نبود که گرم از آن سرد شود