گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۸۵


بسیار ترا خسته روان باید شد
و انگشت نمای این و آن باید شد
گر آدمیی بساز با آدمیان
ور خود ملکی بر آسمان باید شد