گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۸۶


بشنو اگرت تاب شنیدن باشد
پیوستن او ز خود بریدن باشد
خاموش کن آنجا که جهان نظر است
چون گفتن ایشان همه دیدن باشد