گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۸۹


بوی دم مقبلان چو گل خوش باشد
بدبخت چو خار تیز و سرکش باشد
از صحبت گل خار ز آتش برهد
وز صحبت خار گل در آتش باشد