گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۹۴


پیران خرابات غمت بسیارند
چون چشم تو هم خفته و هم بیدارند
بفرست شراب کاندلشدگان
نه مست حقیقتند و نی هشیارند